PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Meno a priezvisko
Kategória pedagogického zamestnanca
Kariérová pozícia
pedagogického zamestnanca
Ing. Bibiána Pivolusková
učiteľ druhého stupňa ZŠ
riaditeľ školy
PaedDr. Melánia Vargová
učiteľ prvého stupňa ZŠ
zástupca riaditeľa školy pre ZŠ

Mgr. Anna Filkorová
učiteľ prvého stupňa ZŠ
triedny učiteľ - I. trieda
Mgr. Renata Ivaničová
učiteľ prvého stupňa ZŠ triedny učiteľ - II. trieda
PaedDr. Andrea Toběrná
učiteľ prvého stupňa ZŠ
triedny učiteľ - III. trieda,
vedúci metodického združenia,
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
PaedDr. Milena Račková
učiteľ prvého stupňa ZŠ
triedny učiteľ - IV. trieda
Mgr. Ján Šimiak
učiteľ druhého stupňa ZŠ
triedny učiteľ - V. trieda
Mgr. Silvia Švingál Eisnerová
učiteľ druhého stupňa ZŠ
triedny učiteľ - VI. trieda
PhDr. PaedDr. Roman Stadtrucker, PhD.
učiteľ druhého stupňa ZŠ
triedny učiteľ - VII. trieda,
vedúci predmetovej komisie,
školský koordinátor vo výchove
a vzdelávaní pre informatizáciu
a vzdelávanie prostredníctvom IKT
Mgr. Mária Mruškovičová
učiteľ druhého stupňa ZŠ
triedny učiteľ - VIII. trieda,
školský koordinátor vo výchove
a vzdelávaní pre primárnu prevenciu
drogových závislostí a ďalších sociálno-
patologických javov
PhDr. Dáša Oravcová
učiteľ druhého stupňa ZŠ
triedny učiteľ - IX. trieda,
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
 
Mgr. Miloslava Olerínyová učiteľ druhého stupňa ZŠ výchovný poradca,
školský koordinátor vo výchove
a vzdelávaní pre koordináciu prierezových tém určených vzdelávacím programom
Mgr. Lenka Fiľová
učiteľ druhého stupňa ZŠ
kariérový poradca,
školský špecialista vo výchove
a vzdelávaní v oblasti využívania
knižničných služieb a informačných
služieb pre potreby výchovy
a vzdelávania, aktualizačného
vzdelávania, sebarozvoja žiakov
a pedagogických zamestnancov
Mgr. Bibiána Kasanová
pedagogický asistent
školský špecialista vo výchove
a vzdelávaní v oblasti výchovy
a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Mgr. Lucia Luptáková školský špeciálny pedagóg

Mgr. Katarína Dvořáčková, PhD.
učiteľ/pedagogický asistent

PaedDr. Anna Sojková
učiteľ druhého stupňa ZŠ

Mgr. Branislav Kováč
učiteľ

Mgr. Marek Moravčík
učiteľ

Jana Valachová vychovávateľ
zodpovedný vychovávateľ
Mgr. Katarína Bartková
vychovávateľ


              PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI MATERSKEJ ŠKOLY
Meno a priezvisko
Kategória pedagogického zamestnanca Kariérová pozícia
pedagogického zamestnanca
Mgr. Lenka Hulinová
učiteľ materskej školy
zástupca riaditeľa školy pre MŠ,
školský koordinátor vo výchove
a vzdelávaní pre primárnu prevenciu drogových závislostí
a ďalších sociálno-patologických
javov
Jana Chamulová učiteľ materskej školy
triedny učiteľ,
vedúci metodického združenia
Jana Mazúchová učiteľ materskej školy
školský špecialista vo výchove
a vzdelávaní v oblasti využívania
knižničných služieb a informačných
služieb pre potreby výchovy
a vzdelávania, aktualizačného
vzdelávania, sebarozvoja žiakov
a pedagogických zamestnancov
Mária Mazúchová učiteľ materskej školy
triedny učiteľ,
školský koordinátor vo výchove
a vzdelávaní pre informatizáciu
a vzdelávanie prostredníctvom IKT,
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Bc. Viera Smutná
učiteľ materskej školy
triedny učiteľ
Mgr. Iveta Chamulová
učiteľ materskej školy

            
              OSTATNÍ ZAMESTNANCI  ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY
Meno a priezvisko
Pracovné zaradenie Organizačná zložka
Ing. Ingrid Poničanová
Ekonómka školy Základná škola a materská škola
Danica Cencerová Vedúca školskej jedálne Základná škola a materská škola
Magdaléna Selecká Hlavná kuchárka Základná škola
Jana Mičová
Kuchárka Základná škola
Ľubica Margetová
Kuchárka Základná škola
Jana Petrášová
Pomocná kuchárka Základná škola
Lýdia Gašová Kuchárka Materská škola
Lenka Strapková
Kuchárka Materská škola
Monika Viríková
Upratovačka Materská škola
Peter Chamula Školník, údržbár
Základná škola
Juraj Boháčik
Kurič, údržbár
Základná škola a materská škola
Magdaléna Dávidíková
Upratovačka Základná škola
Anna Filkusová Upratovačka Základná škola
Zuzana Šimková
Upratovačka Základná škola
Simona Folková
Pomocná kuchárka a upratovačka Materská škola