ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY

Obsahom dokumentov sú časti:

  • ČASOVÁ DOTÁCIA VYUČOVACÍCH PREDMETOV: ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
  • ČASOVÁ DOTÁCIA VYUČOVACÍCH PREDMETOV: ISCED 2 – NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE
  • HODNOTENIE ŽIAKOV VO VYUČOVACÍCH PREDMETOCH: 1. - 4. ROČNÍK
  • HODNOTENIE ŽIAKOV VO VYUČOVACÍCH PREDMETOCH: 5. - 9. ROČNÍK

Dokument - Pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim školy a školského klubu po obnove  vyučovania od 1. 6. 2020 do konca školského roka  
| PDF | 822 kB |


Dokument - Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  | PDF | 1 670 kB |
  
Dokument - Špecifiká vzdelávania žiakov so ŠVVP  | PDF | 643 kB |

Dokument - Hodnotenie a metodické postupy pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP  | PDF | 445 kB |

Dokument - Inovovaný Školský vzdelávací program ZŠ 2019-2020 
| PDF | 1 674 kB |
 

Dokument - Inovovaný Školský vzdelávací program ZŠ 2018-2019  | PDF | 1 375 kB |
 

Dokument - Inovovaný Školský vzdelávací program ZŠ 2017-2018  | PDF | 1 420 kB |

Dokument -
Školský vzdelávací program ZŠ  | PDF | 336 kB |

Dokument - Inovovaný Školský vzdelávací program ZŠ 
| PDF | 278 kB |

Dokument - iŠkVP pre 1. ročník ZŠ 
| PDF | 285 kB |

Dokument - iŠkVP pre 5. ročník ZŠ 
| PDF | 299 kB |

Dokument - Čitateľská gramotnosť 
| PDF | 245 kB |

Dokument - Finančná gramotnosť I.
| PDF | 342 kB |

Dokument - Finančná gramotnosť II. | PDF | 351 kB |

Dokument -
Školský vzdelávací program MŠ  | PDF | 330 kB |

Dokument - Inovovaný Školský vzdelávací program MŠ  | PDF | 304 kB |