PLÁN  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI
Vypracovala: Ing. Bibiána Pivolusková
Dokument - | PDF | 463 kB |
PLÁN PRÁCE METODICKÉHO ZDRUŽENIA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Vypracovala: PaedDr. Andrea Toběrná
Dokument - | PDF | 515 kB |
PLÁN PRÁCE PREDMETOVEJ KOMISIE ROČNÍKOV 5. - 9.
Vypracoval: PhDr. PaedDr. Roman Stadtrucker, PhD.
Dokument - | PDF | 1 047 kB |
PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU
Vypracovala: Mgr. Miloslava Olerínyová
Dokument - | PDF | 303 kB |
PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA
Vypracovala: Mgr. Lucia Luptáková 
Dokument - | PDF | 272 kB |
PLÁN PRÁCE KARIÉROVÉHO PORADCU
Vypracovala: Mgr. Lenka Fiľová
Dokument - | PDF | 461 kB |
PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA PREVENCIE
Vypracovala: Mgr. Mária Mruškovičová
Dokument - | PDF | 682 kB |
PLÁN VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKD
Vypracovala: Jana Valachová
Dokument - | PDF | 247 kB |
PROGRAM PREVENCIE ŠIKANOVANIA
Vypracovala: Mgr. Mária Mruškovičová Dokument - | PDF | 682 kB |