Očová-Základná školaObec Očová sa nachádza v Banskobystrickom kraji medzi Zvolenom a Detvou v regióne známom pod názvom Podpoľanie. Prvá doložená písomná zmienka o nej je z roku 1406 ale počiatky Očovej je možno podľa historikov datovať najneskôr do prvej polovice 14. storočia. Medzi slávnych rodákov z obce Očová patria napr. Matej Bel Funtík, Štefan Pilárik, Ján Poničan, Ján Berky Mrenica.

Súčasná budova Základnej školy s materskou školou Mateja Bela - Funtíka v Očovej bola do užívania verejnosti a mnohým generáciám žiakov bez rozdielu náboženskej príslušnosti alebo spoločenského postavenia rodičov či etnického pôvodu, odovzdaná 9. 12. 1934 a obci dominuje dodnes.

História vzdelávania žiakov v Očovej a škôl siaha do stredoveku. O fungovaní škôl pri kostoloch a cirkvách nachádzame zmienky u Mateja Bela – Funtíka, sporadicky v záznamoch kroník a historických listinách. Najstaršia škola v Očovej vznikla pravdepodobne pri dnešnom rímsko-katolíckom kostole a jej osudy sa menili s osudom samotného kostola: husitská doba, reformácia, protireformácia.

Písomné zmienky o evanjelickej škole existujú z prvej polovice 18. storočia (1711 – ale rok nie je dôveryhodne historicky podložený). Jednotriedna evanjelická škola vznikla pravdepodobne s vybudovaním evanjelického kostola (1786).

V 18., 19. a začiatkom 20. storočia sa vyučovalo v Očovej v rôznych školách a na rôznych miestach: evanjelická „stará škola“ (vyhorela), „Bryndziareň!, dom Jána Holíka – Hajtmana č. 76, učebňa v Jakubovskom dome, učebňa v „sýkačkárni“ a pod.
Očová-Stará škola
S plánovaním výstavby jednotnej školy v Očovej sa začalo už v roku 1912 (záznamy v školských kronikách), ale trvalo 22 rokov, kým od prvej myšlienky došlo k realizácii projektu a nová, na svoje časy na Slovensku jedna z najmodernejších škôl, začala slúžiť svojmu účelu (viď obrazovú prezentácia k 75. výročiu otvorenia školy.

Od svojho vzniku prešla škola vývojovými stupňami a obsahovo i ideologicky bola poplatná systému, v ktorom realizovala svoje výchovno-vzdelávacie ciele. Od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia zaznamenala škola významné zmeny v obsahovej i organizačnej štruktúre:

V školskom roku 1995/1996 bol v škole prijatý „Projekt základnej školy s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry Podpoľania“ schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorého realizáciou sa škola zaradila na priekopnícke miesto medzi slovenskými školami s takýmto typom rozšíreného vyučovania. Cieľom „Projektu...“ je uchovávať a rozvíjať ľudové a folklórne tradície Podpoľania.

V októbri 1996 bol Ministerstvom školstva Slovenskej republiky škole prepožičaný čestný názov Základná škola Mateja Bela – Funtíka.
V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu a prešla pod nového zriaďovateľa Obec Očovú.


1. 2. 2004 boli dovtedy samostatne existujúce školy v Očovej, materská a základná, vyradené zo siete škôl SR a spojili sa do nového organizačného celku s názvom Základná škola s materskou školou Mateja Bela – Funtíka v Očovej  a štruktúru tohto subjektu tvoria zložky:


  • Základná škola
  • Materská škola
  • Školský klub detí
  • Školská jedáleň pri základnej škole
  • Školská jedáleň pri materskej škole

Dokument - História školy | PDF | 25 kB |
Ďalšie fotografie nájdete aj na stránke Fotogaléria